LOGO

EN นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

EN มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้แจงให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์